FORGOT YOUR DETAILS?

  • Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to wielospecjalistyczne, kompleksowe oddziaływanie mające na celu pobudzenie i stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i społeczny dziecka od chwili zauważenia pierwszych nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole. Wczesna kompensacja występujących u dziecka deficytów może zapobiec pojawieniu się zaburzeń rozwojowych o charakterze wtórnym.

Działania terapeutyczne dotyczą
- rozwoju motorycznego
- rozwoju funkcji poznawczych
- stymulacji polisensorycznej
- usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych oraz węchowych
- rozwoju mowy i komunikacji
- umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz komunikacji z otoczeniem
- wsparcia dla rodziców.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - KROK PO KROKU

Krok 1
Jeżeli jesteście Państwo zaniepokojeni tempem rozwoju swojego dziecka i zaobserwowaliście  niepokojące sygnały w jego zachowaniu – sugerujemy kontakt z Poradnią psychologiczo-pedagogiczną z prośbą o opinię dotyczącą rozwoju dziecka. Na jej podstawie specjaliści, wPPP mogą zakwalifikować dziecko na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Krok 2
Po otrzymaniu opinii o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) rodzic wypełnia  wniosek o zorganizowanie zajęć WWR  w naszym ośrodku i dostarcza go wraz oryginałem opinii WWR.

Krok 3
Po zgłoszeniu dziecka powołany zespół opracowuje indywidualny plan terapeutyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka, zgodny z wytycznymi otrzymanej opinii oraz ustalany jest harmonogram działań i kierunek terapii.

W ramach zajeć realizowanych w oparciu o opinię WWR, oferujemy 4 godziny bezpłatnej terapii indywidualnej w miesiącu.

W naszym ośrodku dostępne są następujące formy terapii
- terapia integracji sensorycznej
- rehabilitacja ruchowa
- terapia ręki
- terapia pedagogiczna
- terapia logopedyczna
- terapia funkcji poznawczych
- hipoterapia.

TOP