FORGOT YOUR DETAILS?

  • Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju to wielospecjalistyczne, kompleksowe oddziaływanie mające na celu pobudzenie i stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i społeczny dziecka od chwili zauważenia pierwszych nieprawidłowości do podjęcia nauki w szkole. Wczesna kompensacja występujących u dziecka deficytów może zapobiec pojawieniu się zaburzeń rozwojowych o charakterze wtórnym.

Działania terapeutyczne dotyczą
- rozwoju motorycznego
- stymulacji polisensorycznej
- usprawniania funkcji wzrokowych, słuchowych oraz węchowych
- rozwoju mowy i języka
- umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz komunikacji z otoczeniem
- wsparcia dla rodziców.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - KROK PO KROKU

Krok 1
Jeżeli jest Pan/Pani zaniepokojony tempem rozwoju swojego dziecka, zaobserwowali Państwo niepokojące sygnały w jego zachowaniu – sugerujemy kontakt z Poradnią psychologiczo-pedagogiczną z prośbą o opinię dotyczącą rozwoju dziecka. Na podstawie opinii specjalistów, PPP może zakwalifikować dziecko na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Krok 2
Po otrzymaniu opinii wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) rodzic dokonuje wyboru ośrodka w którym będzie realizowany program wczesnego wspomagania rozwoju oraz wypełnia – wniosek o zorganizowanie zajęć WWR.

Krok 3
Po zgłoszeniu dziecka do ośrodka realizującego zajęcia w ramach WWR, powołany w nim zespół opracowuje indywidualny plan terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka zgodny z wytycznymi otrzymanej opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz ustala harmonogram działań oraz kierunek terapii.

W naszym gabinecie dostępne są następujące formy terapii
- terapia integracji sensorycznej
- rehabilitacja ruchowa
- terapia ręki
- terapia psychologiczno-pedagogiczna
- terapia logopedyczna
- terapia pedagogiczna
- hipoterapia.

TOP