FORGOT YOUR DETAILS?

  • WCZESNA NAUKA CZYTANIA

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania to metoda, której celem jest nauka czytania oraz stymulacja rozwoju mowy. Polega na wprowadzaniu ćwiczeń symultanicznych (prawopółkulowych) stopniowo przechodząc do sekwencyjnych (lewopółkulowych). Wprowadzanie sylab odbywa się zgodnie z zasadą rozwojową - czyli według kolejności w jakiej pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. Nauka czytania nie opiera się jedynie na znajomości sylab. Konieczne jest równoczesne stymulowanie funkcji poznawczych: analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, ćwiczenia układania szeregów i sekwencji, ćwiczenia kategoryzacji oraz pamięci sekwencyjnej i symultanicznej.

Cel zajęć
- nauka wczesnego czytania
- stymulacja rozwoju mowy
- podnoszenie kompetencji językowej i komunikacyjnej
- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
- kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi.

Dla kogo?
Dla dzieci:
- rozwijających się harmonijnie na wczesnym etapie nauczania
- dyslektycznych i zagrożonych dysleksją
- z całościowym zaburzeniem rozwoju (zespół Aspergera, autyzm dziecięcy, etc.)
- ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-terapeutycznych.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna krok po kroku
1. Samogłoski prymarne (A, U, I) i sekundarne (O, E, Y)
2. Sekwencje samogłosek (AAA, OOO, AEI)
3. Sylaby otwarte, zaczynając od paradygmatów prymarnych (PA, PE, PI, PO, PU, PÓ, PY), przechodząc kolejno do następnych, zgodnie z zasadą rozwojową, czyli według kolejności w jakiej pojawiają się w rozwoju mowy dziecka.
4. Czytanie wyrazów opartych na sylabach otwartych.
5. Sylaby zamknięte (czytanie sylab w opozycji: PA-AP; MA-AM; KA-AK).
6. Czytanie nowych sylab zamkniętych.
7. Samodzielne czytanie tekstów.

TOP