FORGOT YOUR DETAILS?

  • Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój psychiczny dziecka, jego osiągnięć poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Pozwala wyrażać swoje potrzeby, myśli oraz poglądy co jest podstawą kształtowania osobowości

Zapraszmy dzieci z
- opóźnieniem rozwoju mowy
- z niewykształceniem mowy w typie afazji
- z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
- z brakiem płynnością mowy
- z upośledzeniem umysłowym

Przyczyny opóźnionego / nieskończonego rozwoju mowy
- uszkodzenie analizatora: głuchota, niedosłuch
- zaburzenia słuchu fonetycznego, fenomowego, spostrzegania słuchowego lub/i wzrokowego
- zaburzenia rozwoju fizycznego: motoryka duża, motoryka mała
- zaburzenia formowania lateralizacji stronnej - brak dominacji lewej półkuli dla funkcji mowy
- zaburzenia procesów integracji sensorycznej
- zaburzenia koncentracji uwagi
- warunki środowiskowe: brak stymulacji w najbliższym otoczeniu, nieprawidłowa sytuacja socjolingwistyczna dziecka, wada wymowy w najbliższym otoczeniu/zły wzorzec
- całościowe zaburzenia rozwoju: zespół asprgera, autyzm
- upośledzenie umysłowe, mutyzm, afazja

Zajęcia logopedyczne obejmują
- ćwiczenia motoryki małej i dużej
- ćwiczenia uwagi słuchowej / różnicowanie dźwięków
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia praksji oralnej
- masaż logopedyczny oraz stymulacja oralna
- wywoływanie / torowanie prawidłowo brzmiących głosek
- rozbudowanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
- wprowadzenie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Kiedy powinniśmy udać się na konsultacje do logopedy
do 12 miesiąca, gdy dziecko:
- nie głuży, nie gaworzy
- nie rozumie, nie wykonuje prostych poleceń słownych
- nie mówi sylab: “ma-ma”, “ta-ta”, “ba-ba”
do 2 lat, gdy dziecko:

- nie mówi prostych słów: “mama”; “tata”, “baba””papa”, “daj”
- nie naśladuje dźwięków otoczenia, wyrazy dźwiękonaśladowcze typu: “koko”, “hau hau”, “miał”
- niechętnie komunikuje się w sposób werbaln
do 3 lat, gdy dziecko:
- oddycha przez usta, buzia jest ciągle otwarta
- nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwojowego
- język “wchodzi” między zęby przy wymowie głosek: “ś”, “ź”, “ć”, “dź” lub “s”, “z”, “c”, “dz”
do 4 lat, gdy dziecko:
- nie wymawia głosek : “s”, “z”, “c”, “dz” zastępujące je kolejno głoskami: “ś”, “ź”, “ć”, “dź”
- mówi niezrozumiale dla otoczenia
- ma problem z nazywaniem przedmiotów
- nie buduje prostych zdań
- ma trudności w zapamiętaniu wyrazów, zdań, wierszyków
- nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwojowego
do 5 lat, gdy dziecko:
- nie wymawia głosek: “sz”, “ż”, “cz”, “dż”
- nie pionizuje języka, nie podnosi języka do podniebienia
- nie potrafi podzielić wyrazu na sylaby
- myli podobnie brzmiące wyrazy: półka-bułka; kosa-kosa
- przekręcą trudne wyrazy
- nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwojowego
do 6 lat, gdy dziecko:
- nie wymawia poprawnie głoski “r”
- nie różnicuje liter
- nie rozumie kontekstu sytuacyjnego.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA - KROK PO KROKU

Krok 1
Szczegółowa diagnoza logopedyczna.
Obejmująca wywiad z opiekunem dziecka oraz ocenę sposobu porozumiewania się.

Krok 2
Opracowanie indywidualnego programu terapii logopedycznej.
Ćwiczenia trwają 45 min. Częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych potrzeb dziecka i waha się od jednego do trzech spotkań w tygodniu

Krok 3
Kontrola postępów terapii.
Wykonuje się ją zazwyczaj po 3 miesiącach systematycznej pracy z dzieckiem.

TOP