FORGOT YOUR DETAILS?

  • Rehabilitacja niemowląt i dzieci

Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka to zbiór funkcji motorycznych, które pozwalają dziecku na stopniowe zdobywanie niezależności w poruszaniu się oraz uzyskiwaniu coraz większej samodzielności w życiu codziennym. Dysharmonia rozwoju ruchowego może być zauważalna na każdym etapie życia dziecka. Wczesna kompensacja występujących u dziecka deficytów może zapobiec pojawieniu się zaburzeń rozwojowych o charakterze wtórnym.

Prowadzimy terapię z dzieci według indywidualnie ustalonego planu terapeutycznego dostosowanego do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka. W naszej pracy terapeutycznej wykorzystujemy elementy metod neurofizologicznych takich jak: NDT Bobath, PNF, Vojta, SI i wielu innych.

ZAKRES DZIAŁAŃ REHABILITACYJNYCH

Wczesna interwencja terapeutyczna
- postępowanie z noworodkiem przedwcześnie urodzonym
- stymulacja wielozmysłowa niemowlęcia
- asymetria ułożeniowa: profilaktyka, ćwiczenia, zaopatrzenie ortopedyczne
- artrogrypoza

Rehabilitacja niemowląt i dzieci
- choroby neurologiczne
     - mózgowe porażenie dziecięce
     - przepuklina oponowo-rdzeniowa
     - rozszczep kręgosłupa
     - urazy mózgowo-czaszkowe
     - choroby nerwowo-mieśniowe
     - nowotwory OUN, infekcje
- choroby ortopedyczne
     - stany pourazowe: złamania, skręcenia
     - deformacje narządu ruchu
     - ograniczona ruchomość stawów
     - korekcja wad postawy ciała
     - kręcz szyi
     - jałowa martwica (choroba Osgood-Schlattera, choroba scheuermanna)
- choroby genetyczne
     - zespół Downa
     - zespół Angelmanna
     - mukowiscydoza
     - dystrofię mięśniowe
- choroby reumatyczne
     - młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

TOP