FORGOT YOUR DETAILS?

  • Regulamin Pracowni "EMU"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Pracownia „EMU” jest niepubliczną placówką świadczącą usługi w zakresie pedagogiki, edukacji, terapii, rehabilitacji i masażu, dzieci oraz dorosłych. Mieści się w Korzeniówce przy ulicy Rysia 3.
2) Gabinety czynne są według harmonogramu publikowanego na stronie internetowej oraz w gablocie informacyjnej na terenie obiektu.
3) Regulamin w aktualnej wersji jest publikowany na stronie internetowej Pracowni "EMU" oraz w gablocie informacyjnej znajdującej się na terenie obiektu. Może ulec zmianie, bez wcześniejszego zawiadomienia co powoduje, że w przypadku nieakceptowania nowej wersji świadczeniobiorca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od publikacji.
4) Terapie/zajęcia prowadzone są na zlecenie świadczeniobiorców lub ich prawnych opiekunów (w przypadku osób nieletnich), według oferty oraz cennika. Świadczeniobiorca (rodzice lub opiekunowie świadczeniobiorcy w przypadku osób nieletnich) ma obowiązek przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia osób korzystających z terapii/zajęć.
5) W przypadku nie przekazania istotnych informacji na temat stanu zdrowia świadczeniobiorcy, mogących stanowić przeciwwskazanie do realizacji zlecenia, zniesiona zostaje odpowiedzialność placówki za ewentualne negatywne następstwa jego wykonania.
6) Zgłoszenie świadczeniobiorcy na terapię/zajęcia dokonywane jest osobiście, telefonicznie (SMS), poprzez oficjalny profil w portalu społecznościowym lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej i w materiałach informacyjnych Pracowni „EMU”.
7) Terapia/zajęcia trwają od 30 do 45 minut w zależności od wybranej formy i czasu.
8) Opiekun świadczeniobiorcy ma możliwość obserwowania prowadzonych terapii/zajęć, jednak terapeuta może poprosić opiekuna o opuszczenie sali, jeśli uzna to za konieczne dla dobra świadczeniobiorcy oraz skuteczności terapii/zajęć.

2. PRZYGOTOWANIE DO TERAPII/ZAJĘĆ
1) W trakcie terapii/zajęć obowiązuje niekrepujący ruchów strój sportowy. Na salę wchodzi się boso lub w skarpetkach.
2) Opiekunów dzieci prosimy, aby dziecko skorzystało z toalety przed zajęciami.
3) W przypadku pierwszej wizyty należy wypełnić formularz informacyjny z danymi opiekuna, płatnika oraz świadczeniobiorcy.

3. BEZPIECZEŃSTWO
1) Za bezpieczeństwo świadczeniobiorcy bezpośrednio w trakcie terapii/zajęć odpowiada terapeuta prowadzący.
2) Placówka (terapeuci/pracownicy) nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo świadczeniobiorcy na terenie obiektu (w szczególności poza strefą otwartą) w godzinach innych niż wyznaczony czas oraz miejsce prowadzenia terapii/zajęć.
3) Za szkody wyrządzone na terenie obiektu (z wyłączeniem czasu zajęć/terapii) odpowiedzialność (cywilną i w tym finansową) ponosi świadczeniobiorca i/lub opiekun świadczeniobiorcy.
4) Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenie ubrania w trakcie terapii/zajęć.

4. OPŁATY
1) Opłata za terapię/zajęcia z rabatem dokonywana jest z góry za ustaloną liczbę zajęć (zgodnie z wybranym typem karnetu) przelewem na wskazany rachunek bankowy (dostępny w cenniku na stronie oraz w gablocie informacyjnej na terenie obiektu). Karnet należy wykorzystać w przeciągu 60 dni kalendarzowych od daty jego zakupu, po tym okresie wykupione z góry zajęcia przepadają.
2) Punkt 1 nie ma zastosowania w okresie gdy świadczeniobiorca korzysta w Pracowni "EMU" z terapii/zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
3) Opłata za pozostałe towary i usługi (w tym terapie, diagnozy, opinie, etc.) dokonywana jest przelewem po wykonaniu, zgodnie z wystawionym dokumentem księgowym.
4) Istnieje możliwość dokonania opłaty kartą (kredytową/debetową) na miejscu w Pracowni "EMU". Czynność taka jest objęta prowizją operacyjna w wysokości 5%. Nie przyjmujemy gotówki.
5) Nieopłacenie karnetu w terminie powoduje zawieszenie wykonania usługi oraz korektę już odbytych terapii/zajęć do kwoty ceny za pojedyncze spotkania (bez uwzględnienia rabatu). Nie zmienia to wymagalności opłacenia skorygowanego dokumentu.
6) Nieodebranie faktury nie zwalnia z obowiązku jej opłacenia.
7) Zaleganie z płatnością może skutkować wpisaniem do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Wpis taki może zostać dokonany po 30 dniach od daty wystawienia dokumentu. Zalecamy skorzystanie z elektronicznej formy przekazywania informacji finansowych.
8) Każdy klient/świadczeniobiorca korzystając z usług Pracowni "EMU" wyraża zgodę na weryfikację w KRD BIG SA i poświadcza swoją odpowiedzialność za zaległości finansowe, również w przypadku osób nieletnich pozostających pod jego opieką.

5. NIEOBECNOŚCI
1) Spóźnienie na terapię/zajęcia nie powoduje ich przedłużenia.
2) Nieobecności świadczeniobiorcy na zajęciach prosimy zgłaszać SMS-em, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
3) W karnecie „4” istnieje możliwość odwołania jednych zajęć, w karnecie „8” dwóch zajęć, natomiast w karnecie „12" możliwe jest odwołanie maksymalnie 3 zajęć w okresie 60 dni od daty zakupu. W tych przypadkach zajęcia zostaną odpracowane w pierwszym wolnym lub innym ustalonym terminie.
4) W przypadku niezgłoszenia nieobecności świadczeniobiorcy lub zbyt późnego zgłoszenia nieobecności zajęcia przepadają, bez możliwości odpracowania. Jeżeli były przedpłacone z góry na karnecie zostaną uznane za odbyte.
5) Zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty zostaną odpracowane w pierwszym wolnym lub innym ustalonym terminie a ważność karnetu odpowiednio przedłużona.
6) W przypadku długotrwałej nieobecności spowodowanej stanem zdrowia należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie celem ustalenia zmiany w harmonogramie. W takim przypadku istnieje możliwość nieodpłatnego zawieszenia karnetu na okres powyżej 60 dni, jednak nie dłużej niż 180 dni.
7) Pracownia „EMU” zastrzega sobie prawo do przerwania współpracy w przypadku częstych, nieuzasadnionych nieobecności świadczeniobiorcy. Nie zwalnia to z konieczności uregulowania płatności.

Obowiązuje od 01.01.2022.

TOP