FORGOT YOUR DETAILS?

  • Regulamin wewnętrzny Pracowni EMU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Pracownia „EMU” jest niepubliczną placówką świadczącą usługi w zakresie terapii, rehabilitacji i masażu, dzieci oraz dorosłych. Mieści się w Korzeniówce przy ulicy Rysiej 3.
2) Gabinety czynne są według harmonogramu publikowanego na stronie internetowej.
3) Zabiegi terapeutyczne prowadzone są na zlecenie świadczeniobiorców lub ich prawnych opiekunów (w przypadku osób nieletnich), według oferty oraz cennika. Świadczeniobiorca (rodzice lub opiekunowie świadczeniobiorcy w przypadku osób nieletnich) ma obowiązek przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia osób korzystających z zabiegów.
4) W przypadku nie przekazania istotnych informacji na temat stanu zdrowia świadczeniobiorcy mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonania wybranego zabiegu, zniesiona zostaje odpowiedzialność placówki za ewentualne jego negatywne następstwa.
5) Zgłoszenie świadczeniobiorcy na zabiegi dokonywane jest telefonicznie, poprzez oficjalny profil w portalu społecznościowym lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej i materiałach informacyjnych Pracowni „EMU”.
6) Zabiegi trwają od 30 do 45 minut w zależności od wybranej formy i czasu zajęć.
7) Opiekun świadczeniobiorcy ma możliwość obserwowania prowadzonych zajęć, jednak terapeuta może poprosić opiekuna o opuszczenie sali, jeśli uzna to za konieczne dla dobra prowadzonych zajęć.

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
1) Na zajęciach obowiązuje nie krepujący ruchów strój sportowy. Na salę wchodzi się boso lub w skarpetkach.
2) Opiekunów dzieci prosimy, aby dziecko skorzystało z toalety przed zajęciami.

BEZPIECZEŃSTWO (dotyczy osób niepełnoletnich)
1) Za bezpieczeństwo dziecka bezpośrednio na zajęciach terapeutycznych odpowiada terapeuta prowadzący zajęcia.
2) Placówka (terapeuci/pracownicy) nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka na terenie obiektu poza wyznaczoną godziną oraz miejscem prowadzenia zajęć.
3) Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenie ubrania w trakcie zajęć.

OPŁATY
Opłaty za zajęcia dokonywane są każdorazowo gotówką za odbyte zajęcia, a w przypadku karnetów opłata dokonywana jest z góry za ustalona liczbę zajęć gotówka lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Karnet należy wykorzystać w przeciągu 45 dniu od daty jego zakupu, po tym okresie wykupione z góry zajęcia przepadają.

NIEOBECNOŚCI
1) Spóźnienie na zajęcia terapeutyczne nie powoduje ich przedłużenia.
2) Nieobecności świadczeniobiorcy na zajęciach prosimy zgłaszać telefonicznie lub SMS-em, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
3) W karnecie „4” istnieje możliwość odwołania jednych zajęć, w karnecie „8” dwóch zajęć, natomiast w karnecie „12 możliwe jest odwołanie maksymalnie 3 zajęć. W tych przypadkach zajęcia zostaną odpracowane w ustalonym terminie.
4) W przypadku nie zgłoszenia nieobecności świadczeniobiorcy lub zbyt późnego zgłoszenia nieobecności zajęcia przepadają, bez możliwości odpracowania. Jeżeli były przedpłacone z góry na karnecie zostaną uznane za odbyte.
5) Zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty zostaną odpracowane w ustalonym terminie.
6) Pracownia „EMU” zastrzega sobie prawo do przerwania współpracy w przypadku częstych, nieuzasadnionych nieobecności świadczeniobiorcy.

Obowiązuje od 01.09.2020.

TOP