FORGOT YOUR DETAILS?

  • Program słuchowy

Prawidłowe słyszenie zależy nie tylko od fizycznej sprawności ucha jako analizatora, ale również od procesów przetwarzania informacji słuchowej, zachodzących w wyższych piętrach układu nerwowego. To właśnie tam następuje analiza, interpretacja i nadanie znaczenia bodźca słuchowego. Po przetworzeniu bodźca następuje odpowiednia (adekwatna do sytuacji) odpowiedź zwrotna. Dzieci z zaburzoną percepcją słuchową mogą słyszeć dźwięki dobiegające z otoczenia, ale reagować na nie w sposób niewłaściwy, ze względu na ich nieprawidłowe przetwarzanie.

U takich dzieci mogą pojawić się problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, problemy z lokalizacją źródła dźwięku, nadwrażliwości na dźwięk, problemy ze rozumieniem mowy zniekształconej czy na przykład komunikatów słownych w hałasie. Konsekwencją tych zaburzeń są często trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, koncentracji uwagi.

Program słuchowy służy poprawie procesu odbierania i przetwarzaniu bodźców słuchowych oraz zaktywizowanie uwagi i koncentracji słuchowej, które w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju mowy i umiejętności komunikowania się z otoczeniem.

Dla kogo?
Dla dzieci:
- ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-terapeutycznymi (całościowe zaburzenie rozwoju, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, niepełnosprawności sprzężone i inne)
- z opóźnionym rozwojem mowy
- mających trudności z odbiorem i przetwarzaniem słuchowym
- z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji
- z zaburzeniami koncentracji uwagi i percepcji słuchowej
- z wadami wymowy
- dyslektycznych i zagrożonych dysleksją
- uczących się mówić i czytać (od wieku niemowlęcego).

TOP