FORGOT YOUR DETAILS?

  • TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA

Terapia neurobiologiczna to kompleksowy programem terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz genetycznymi. Głównym jej założeniem jest oddziaływanie symultaniczne (całościowe) na rozwój dziecka poprzez stymulację wszystkich funkcji poznawczych prowadzoną równocześnie z wczesną nauką czytania.

Jako terapia neurobiologiczna opiera się na zjawisku neuroplastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku nabywanych doświadczeń. Podstawowym jej założeniem jest naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych w celu ustalenia programu ćwiczeń dla dzieci rozwijających się nieharmonijnie.

Podstawowe elementy metody
- terapia słuchowa w oparciu o program "Słucham i uczę się mówić"
- stymulowanie funkcji symultanicznych (całościowych, prawopółkulowych)
- stymulowanie funkcji sekwencyjnych (linearnych, lewopółkulowych)
- terapia funkcji wzrokowych
- terapia funkcji motorycznych
- stymulacja pamięci (w tym pamięci wzrokowej oraz słuchowej)
- ćwiczenia kategoryzacji
- stymulacja myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego
- terapia zachowań społecznych
- wywoływanie głosek (gesty artykulacyjne), manualne torowanie głosek
- symultaniczna - sekwencyjna nauka czytania
- budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej
- stymulację zabawy tematycznej i kierowanej;
- stymulację funkcji motorycznych i manualnych
- stymulację przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych
- ćwiczenie myślenia przez analogię
- wybór dominującej ręki.

Dla kogo?
- dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju (zespół Aspergera, autyzm dziecięcy, etc.)
- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
- dla dzieci z chorobami genetycznymi (zespół Downa, Cri Du Chat, etc.)
- dla dzieci z porażeniem mózgowym
- dla dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją
- dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (w tym afazja, alalia)
- dla dzieci rozwijających się harmonijnie w celu stymulowania rozwoju, zwiększenia możliwości intelektualnych.

TOP