FORGOT YOUR DETAILS?

  • KINESIOTAPING LOGOPEDYCZNY

Me­to­da ma szerokie zastosowanie w terapii logopedycznej i daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów terapeutycznych.

Taśmy/plastry do kinesiotapingu ma­ją pa­ra­me­try zbli­żo­ne do ludz­kiej skó­ry, dlatego ich struk­tu­ra za­pew­nia niewielką od­czu­wal­ność cia­ła ob­ce­go na skó­rze dziec­ka. Pla­stry są hi­po­aler­gicz­ne i moż­na je apli­ko­wać tak­że u nie­mow­ląt, jednak przed pierwszą aplikacją należy wykonać test sprawdzający czy dziecko nie jest uczulone na składniki kleju.

Kinesiotaping logopedyczny stosowany jest między innymi w
- problemach z domykaniem ust
- obniżonym napięciu w strefie oralnej
- porażeniu nerwu twarzowego
- dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych
- szczękościsku i bruksizmie
- nadmiernym wydzielaniu śliny (ślinotok)
- rozszczepie warg
- seplenieniu międzyzębowym i bocznym
- porażeniu nerwu twarzowego (uniesienie kącika ust, wspomaganie mięśni)
- obrzękach twarzy.

TOP