FORGOT YOUR DETAILS?

  • Biofeedback

Biofeedback jest formą neurorehabilitacji poprawiającą funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego poprzez modyfikację czynności bioelektrycznej mózgu.To nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca zjawisko biologicznego sprzężenia zwrotnego (ang. biofeedback) do modyfikacji fal mózgowych, których częstotliwość i amplituda nie jest wartością stałą i zależy od czynności jaką wykonuje układ nerwowy. Trening bazujący na biologicznym sprzężeniu zwrotnym stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych, zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG, ocenionego przed i w czasie treningu. Treningi mają formę atrakcyjnych gier komputerowych, w które dziecko gra wykorzystując własne myśli. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i mają charakter pozasłowny co jest szczególnie ważne u dzieci z zaburzoną mową, upośledzeniem umysłowym czy u dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Cel treningu:

- poprawa funkcjonowania poprzez wpływ na czynności bioelektryczne mózgu

- wzmocnienie umiejętności koncentracji uwagi

- hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia oraz stanów nadmiernego hamowania

- doskonalenie umiejętności komunikacji

- regulacja cyklu dobowego, poprawa jakości snu

 

Wskazania:

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej

- zaburzenia emocjonalne

- zaburzenia zachowania

- opóźniony rozwój mowy

- trudności szkolne, problem z koncentracją uwagi

- zaburzenia snu, problem z regulacja cyklu dobowego

 

Przeciwskazania:

- brak możliwości zrozumienia reguł wykonania zadania

 

TERAPIA BIOFEEDBACK - KROK PO KROKU

 

Krok 1
Obejmuje wywiad z opiekunem dziecka oraz wykonanie badań ilościowych i jakościowych.

EEG (badanie jakościowe) – terapeuta na podstawie tego badania stwierdza lub wyklucza uszkodzenia mózgu. Badanie EEG jest zlecane przez lekarza neurologa i jest koniczne w niektórych przypadkach.

QEEG (badanie ilościowe) – jest to zapis krzywej EEG zamieniony na wartości liczbowe, które oznaczają dane fale mózgowe, charakterystyczne dla danego stanu funkcjonowania człowieka. Na podstawie tego badania określa się cel i dobiera indywidualny program treningowy.

Krok 2
Realizacja indywidualnego programu treningowego.
Ćwiczenia trwają 45 min. Częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych potrzeb dziecka i waha się od jednego do dwóch spotkań w tygodniu.

Krok 3
Kontrola postępów terapii.
Ponowne b
adanie QEEG umożliwia kontrolę i podsumowanie efektów treningowych. Wykonuje się je zazwyczaj po około 10 - 15 treningach.

TOP